Pogoda Świnoujście:

Menu Zamknij

Fundacja

Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

Statut Fundacji

Uchwała Fundatora Nr …… /2021 

Z dnia …………………….. 2021 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Fundacji o nazwie Fundacja Karola Rafała Esteichera

Na podstawie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Fundator  Fundacji              Karola Rafała Esteichera  postanawia  uchwalić w brzmieniu : 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą  Fundacja Karola Rafała Estreichera   zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Piotra Marka Piwowarczyka  zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu …………………………………….. 2021 r.  przez notariusza Marcina Nawrockiego  w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu  przy ulicy Wybrzeże Władysława IV nr 33B, Repertorium A nr ………………………/2021.
 2. Fundacja działa na podstawie odpowiednich przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Świnoujście
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
 3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń , spółdzielni socjalnych i innych  formacji społecznych.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania i dopuszczonych prawem polskim
 5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 4

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może być uzupełniona o skrót nazwy lub wyróżniający znak graficzny.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej ;
 2. Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami, w tym :
 1. rozwój i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym ; 
 2. ratowanie obiektów zabytkowych; 
 1. działalność w zakresie militariów;
 2. działalności muzeów ;
 3. działalność na rzecz kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 4. działalność na rzecz rozwoju polskości ;
 5. promocja i ochrona wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej ;
 6. wzmacnianie tożsamości narodowej ; 
 7. działalność na rzecz rozwoju i promocji obronności i patriotyzmu; 
 8. działalność na rzecz rozwoju obszarów Euroregionu Pomerania, Pomorza Zachodniego, Zalewu Szczecińskiego i  Miasta Świnoujścia , w szczególności poprzez promocje obszarów turystycznych w kontekście istniejących obiektów zabytkowych ;
 9. edukacja historyczna i wsparcie edukacji historycznej ;
 10. działalność kulturalna i wsparcie działalności kulturalnej ; 
 11. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym, m.in.:
  • inspiracja historią ;
  • wychowywanie dzieci i młodzieży w poszanowaniu polskości, tradycji narodowej i historii;
  • pobudzanie aktywności dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie różnych inicjatyw integrujących; 
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,; 
 13. rozwój integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 14. Działalność propagująca współpracę międzynarodową w obszarze wspólnych inicjatyw historycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturalnych;
 15. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w tym zaangażowania społeczeństwa we współpracę z organizacjami społecznymi, z samorządem terytorialnym i Skarbem Państwa;  
 16. Udział w kształtowaniu estetyki i przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego ; 
 17. Promocja Rzeczpospolitej za granicą;
 18. rozwój wolontariatu i dobroczynności 

Nadzór nad fundacja sprawuje Minister Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  

Sposób realizacji celów statutowych

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizacja  i prowadzenie muzeum z uwzględnieniem militariów; 
 2. Opracowywanie programów rewitalizacyjnych dla istniejących obiektów zabytkowych ; wprowadzanie do nich nowych programów funkcjonalnych ; 
 3. Doraźna opieka nad zabytkami ruchomymi i nieruchomymi poprzez :
  • Przygotowywanie programów konserwatorskich ; 
  • Projektów budowlanych ;
  • Projektów wykonawczych ;
  • Studiów i audytów wykonalności prac konserwatorskich ; 
  • Innych opracowań technicznych ;
 4. Prowadzenie prac badawczych ; 
 5. Pozyskiwanie dofinansowania na cele remontowe w obiektach zabytkowych ruchomych i nieruchomych oraz założeniach zabytkowych ; 
 6. Pozyskiwanie funduszy na doraźne zabiegi profilaktyczne zabezpieczające obiekty zagrożone zniszczeniem;
 7. Inwentaryzowanie obiektów zabytkowych nie znajdujących się w rejestrze zabytków; 
 8. Organizowanie szkoleń  wykładów , prelekcji , sympozjów edukacyjnych i naukowych dotyczących historii i zabytków; 
 9. Organizowanie spotkań, eventów, konferencji , kongresów, wystaw , targów, pokazów oraz innych wydarzeń promujących wiedzę na temat historii, kultury , sztuki, militariów i zabytków obszarów Euroregionu Pomerania, Pomorza Zachodniego, Zalewu Szczecińskiego i Miasta Świnoujście ;
 10. Organizowanie rekonstrukcji i inscenizacji historycznych; 
 11. Organizowanie gier, zabaw, imprez plenerowych o charakterze  edukacyjnym , historycznym i patriotycznym ; 
 12. Popularyzowanie wiedzy na temat militariów, historii militariów;
 13. Pozyskiwanie nowych eksponatów militarnych ;
 14. Organizowanie zajęć z zakresu obrony cywilnej ; 
 15. Organizowanie wymian międzynarodowych; 
 16. Wydawanie publikacji , czasopism, broszur rozpowszechniających wiedzę o historii i  zabytkach obszarów Euroregionu Pomerania, Pomorza Zachodniego, Zalewu Szczecińskiego i Miasta Świnoujście, w tym publikacje internetowe ( on line ); 
 17. Organizacja i prowadzenie stron internetowej; 
 18. Pozyskiwanie inwestorów i współpraca z nimi w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji ; 
 19. Współpraca z Kościołem Katolickim , kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
 20. Współpraca z samorządem terytorialnym, jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, związkami samorządowymi , spółkami handlowymi samorządu terytorialnego i innymi w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji; 
 21. Współpraca  ze Skarbem Państwa ,  jednostkami organizacyjnymi Skarbu Państwa , spółkami handlowymi Skarbu Państwa i innymi w celu realizacji celów statutowych Fundacji; 
 22. Tworzenie programów informacyjnych i wydawniczych służących rozpowszechnianiu wiedzy na temat zabytków , militariów, historii , kultury i sztuki; 
 23. Organizowanie i wpieranie przedsięwzięć mających na celu edukację i patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży;
 24. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństw. 
 25. Pozyskiwanie środków na ochronę i konserwację  dzieł sztuki, zbiorów historycznych oraz zabytków i militariów;
 26. Gromadzenie na stałe lub czasowe oryginałów lub kopii materiałów niezbędnych do ochrony i konserwacji dzieł sztuki, zbiorów historycznych oraz zabytków i militariów;
 27. Odnajdowanie , ocalanie od zniszczenia i zapomnienia oraz opieka merytoryczna nad obiektami zabytkowymi; 
 28. Organizowanie aukcji, bazarków, kiermaszy itp.
 29. Sprzedaż darowizn rzeczowych i nieruchomych; 

§ 8

 1. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057). 
 2. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa Zarząd w akcie wewnętrznym podjętym w formie uchwały. 
 3. Zakres odpłatnej działalność pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację nie może się pokrywać z zakresem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w postaci środków pieniężnych w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), w tym 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania,
 2. Fundusz założycielski przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.
 3. Dochody fundacji stanowią: 
  1. środki rzeczowe i środki pieniężne pochodzące z dobrowolnych darowizn, zapisów i spadków oraz dotacji od osób prawnych i fizycznych wnoszonych na rachunek Fundacji zgodnie z obowiązującym prawem;
  2. dochody ze zbiórek publicznych;
  3. dochody z majątku Fundacji;
  4. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego  
  5. dochody z  działalności gospodarczej;
  6. dotacje, subwencje, granty;
  7. odsetki dla od lokat kapitałowych
  8. pozostałe dochody Fundacji

§ 10

Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację celów Fundacji.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 12

Władze Fundacji stanowią organy:

 1. Fundator;
 2. Zarząd Fundacji.

Fundator

§ 13

 1. Do kompetencji Fundatora należy:
  • – powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
  • – powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.
  • – podziału funkcji członków Zarządu Fundacji.
  • –  zmiany w statucie Fundacji.
  • – ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu za pełnione funkcję.
  • – Zatrudnianie członków Zarządu i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
  • – zbywanie nieruchomości ;
  • – zaciąganie kredytów i pożyczek; 
  • – zatwierdzanie sprawozdania finansowego ;
  • – udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji ; 
 2. Po śmierci Fundatora jego kompetencje przejmie Rada Fundacji. 

Zarząd Fundacji

§ 14

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 –ego do 3-ch  członków.
 2. Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator
 3. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Pani Agata Kucharska  jako Prezes Zarządu
 4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5.  Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;
  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  4. organizowanie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;
  5. organizowanie odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  6. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;
  7. uchwalanie regulaminów działania Zarządu, w tym uzgodnienie regulaminu Muzeum Obrony Wybrzeża z właściwym ministrem; 
  8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  9. nabywanie nieruchomości ,
  10. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 7.  O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 8.  Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 9. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały w formie elektronicznej, poprzez rozesłanie projektu uchwały mailem do wszystkich członków Zarządu. Uchwałę uznaje się za podjętą, gdy większość zagłosuje „za”, niezależnie od liczby oddanych głosów, w terminie określonym przez rozsyłającego projekt.
 10. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji. Wynagrodzenie za pełnioną funkcję ustala Fundator w formie uchwały.
 11. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji na podstawie umowy o pracę, bądź umów cywilnych o  świadczenie usług.
 12. Z członkami Zarządu Fundacji mogą być zawierane wszystkie umowy nazwane i nienazwane (cywilne i inne) dopuszczone prawem.
 13. Umowy z członkami Zarządu Fundacji podpisuje Fundator.
 14. Wysokość wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, świadczenia usług na rzecz Fundacji, czy też innych świadczeń finansowych określa Fundator.

Zasady powołania Zarządu po śmierci Fundatora 

§ 15

Po śmierci Fundatora członków Zarządu Fundacji powoływać będzie Rada Fundacji. 

§ 16

 1. Rada Fundacji będzie organem stanowiącym, nadzorującym i kontrolnym Fundacji. 
 2. Rada Fundacji po śmierci Fundatora przejmie jego kompetencje, określone w par. 13. 
 3. Rada Fundacji będzie się składać z 2  członków.
 4. Rada Fundacji powołana będzie na czas nieoznaczony.   

§ 17

 1. Po śmierci Fundatora pierwszy skład Rady Fundacji powoła Zarząd. 
 2. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powoła swoją decyzją Rada drogą kooptacji.
 3. Członkostwo w Radzie ustanie w przypadku :
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa 
  2. śmierci członka Rady

§ 18

 1. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulegnie zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 2. Nie będzie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

Sposób reprezentacji

§ 19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie ( reprezentacja samoistna). 

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 20

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.  Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd .
 2. W ramach majątku Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.
 3. W zależności od potrzeb Fundator uprawnia Zarząd Fundacji do przeznaczenia z majątku Fundacji kwoty wyższej na prowadzenie działalności gospodarczej.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów statutowych.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w niżej wymienionym zakresie:
  47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
  56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
  58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
  63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
  79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
  91.02.Z Działalność muzeów
  91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem .
  93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 6. Wiodącą działalność gospodarczą (PKD) jest działalność muzeów 9102.Z
 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość́ zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 8. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Rozdział VI

Pozostałe postanowienia

§ 21

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Po śmierci Fundatora zmian w statucie dokonuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. 
 2. Zmiany w statucie mogą dotyczyć celów, do realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 22

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 23

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy , kończący się z dniem 31 grudnia każdego roku kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2021 r. 

Likwidacja Fundacji

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 26

Statut wchodzi w życie i obowiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego (wpis konstytutywny).

Aktualności

W dniu 29.06.2023 Samorząd Świnoujścia podpisał porozumienie z firmą GAZ-SYSTEM …

Święta Wielkanocne

Wychodząc naprzeciw życzeniom naszych odwiedzających poniżej prezentujemy godziny w jakich …

W marcu Fort Gerharda wraz z Muzeum Obrony Wybrzeża otwarte …

PFR